ÖZEL BİLGE ATABEY OKULLARI

OKUL KURALLARI, ÖDÜL VE YAPTIRIM UYGULANACAK DAVRANIŞLAR

 

GİRİŞ

 

 

Birkurumunhedefleri,bireylerinihtiyaçlarıve beklentileridikkatealınarakoluşturulankurallar, düzenlibir işleyişinvazgeçilmezöğesidir.Bukurallarbireydeiç disipliningelişmesinevekendi iradesinikullanarakolumludavranışlarsergilemesinevetoplumunbeklentilerinecevapverebilecek davranışlarkazanmasınatemeloluşturmaktadır.

Budüzeninvegüvenliortamınsağlanmasındayöneticiler,öğretmenler,öğrencilervevelilerin

kendilerindenbeklenengörevvesorumluluklarıyerinegetirmeleriönemlidir.

 

 

GENELKURALLAR

 

 

a)   Okulagiriş–çıkışlar,geçkalmavedevamsızlık

 

 

Öğrencilersabahengeç08:20’daokuldabulunmalıdır.Geçerlibirnedenlegeçkalanöğrencilerilk15 dakikaiçerisindeilgilimüdür yardımcısındandersekabulkâğıdıaldıktansonradersegirebilir.Ders başladıktan15dakikasonragelenöğrencilersınıfaalınırancakilkdersyokyazılırve devamsızlıklarınayarımgüneklenir.ÖDDK(ÖğrenciDavranışlarınıDeğerlendirmeKurulu) yönetmenliğindekiyaptırımlaruygulanacaktır.Dersemazeretsizolaraköğretmendensonraderse girenöğrenciiçinÖDDKyönetmeliğisürecibaşlatılır.

 

b)   Okulkıyafetivedışgörünüş

Öğrenciokulunbelirlediğikıyafeteuymalıdır.Erkeklerdesaçlarkısaolmalı,kızlardauzunisetoplu ve saçlardakesinlikleboyaolmamalıdır.Sağlıkvegüvenliğitehlikeyesokabileceğindenkünye,bilezik, küpevekolyevb.takılartakılmamalıdır.

 

c)   Törenler

Öğrencilertümtörenlerdevaktindehazırbulunmakzorundadırlar.BayrağaveİstiklalMarşı’nasaygı konusundagerekenduyarlılığıgöstermelidir.Törenisessizvedüzenibozmayacakşekilde dinlemelidirler.Bunundışındakalantümdavranışlaryaptırımgerektirendavranışlarolarak değerlendirilir.Öğrencilertörenlerdeyapılanduyurularıdikkatledinleyipvelisineiletmekleyükümlüdür.

 

d)   Ödevler

Öğrenciödevveprojelerinizamanındaveeksiksizyapmaklayükümlüdür.Ödevveprojelerini yapmayanveyaeksik yapanöğrencileröğlenteneffüsündeveokulçıkışındaeksiklerinitamamlar, ayrıcadavranışizlemesürecibaşlatılır.

 

e)   Okuleşyalarınınkullanımı

Öğrencilerinkullandığıdolaplarkişiyeözeldir.Dolabıntemizliğindenöğrencisorumludur.Dolaplara zararverildiğitakdirdeöğrencidolabını3güniçindeeskihalinegetirmekleyükümlüdür.Dolaptan alınacakeşyalardersbaşlamadanalınıphazırlanmalıdır.

Ortakkullanımalanındakitümaraçvegereçlerkorunmalıdır.Zararverenöğrencilerbedelini

ödemekzorundadır.

 

 

f)    Okulagetirilmemesigerekeneşyalar.

Teknolojikaraçlar(Ceptelefonu,mp3çalar,kamerauygunolmayancd,kitapvb.)okula getirilmemelidir.Zorunlulukhallerindebelirtileneşyalarokulagetirildiğitakdirdebirinciders başlamadanilgilimüdür yardımcısınateslimedilmelidir,akşamokulçıkışındagerialınmalıdır. Öğrencilerimizöğretmenleriistemediklerisürecekendilerineve başkalarınazararvereceksivriuçlu makas,çakı,maketbıçağıgibialetleriokulagetiremezler.Ders veetkinliklersırasındaihtiyaçduyulan

butür gereçleröğretmengözetimindeilgiliatölyevedersliklerdekullanılır.Öğrenciveliye,veli öğrenciyetelefonlaulaşmakisterseokuluntelefonlarınıkullanmalıdır.

Okuliçindevedışındaöğrencilerinherhangibireşyayısatması,satınalmasıvesatışınaaracı olmasıkesinlikle yasaktır.YapılmasıdahilindeÖDDKyönetmeliğineuygunolarak yaptırım uygulanacaktır.

 

g)   SınavlardaUyulmasıGerekenKurallar

 

 • Öğrencilersınaviçinzamanındave istenilendüzendehazırolmakzorundadırlar.Sınavda gözcüolanöğretmen,gerekgördüğündeöğrencilerinoturmadüzeniniveyerlerini değiştirebilir.
 • Öğrencilersınavdakalem,silgi,cetvelvs.gibidersintürünegöredeğişenaraç-gereçlerinive

bunlarınyedeklerinibulundurmakzorundadır.Sınavsırasındadiğeröğrencilerdenbuaraçlar istenemezveyaortakkullanılamaz.

 • Genelsınavlarodersinöğretmenitarafındanyapılmayabilir.Sınavıbirbaşkaöğretmen

uygulayabilir.

 • Herhangibirsorununnasılcevaplanacağıveyaverilmişbircevabınkontrolüşeklindesorular
 • lamaz.
 • Öğrencitarafındansorulansorularasadecedersöğretmenicevapverebilir.Birbaşka öğrencinincevapvermesisuçtur.
 • Öğrencilersınavkâğıdıüzerindebulunansınavile ilgiliaçıklamalarıdikkatleokumakla,bu

konudayapılansözlüaçıklamalarıdikkatledinlemekleveuygulamaklayükümlüdürler.Bu açıklamalarauymayanöğrencilerinyanıtlarıdeğerlendirilemez.

 • Sınavsırasındahernesebeplevehernekonudaolursaolsunkonuşmak,birbaşkasının

kâğıdınabakmakveyakâğıdıbirbaşkasınıngörebileceğikonumdatutmakyasaktır.

 • Öncedenbildirilensınavsüresibitimindeöğrencilersoru-yanıtkâğıtlarınınanındaistenilen düzendeteslimetmekzorundadır.Aksidavranıştabulunanöğrencininsınavıiptaledilir.
 • Sınavkâğıdınıteslimedenöğrenciders ziliçalmadıkçadışarıçıkamazvesınavdüzenini

bozamaz.

 • Sınavkâğıdınayanıtlarındışındahiçbirşeyyazılamaz.
 • Raporluyada izinliolduğuiçinsınavagiremeyenöğrencilertelafisınavıiçinbelirtilengün, saatveyerdebulunmakzorundadırlar.

 

 

 

BÖLÜMLERDEUYULMASIGEREKENKURALLAR

 

 

a)   Sınıf

 • Öğrenci,derslikleregirişçıkışlardasessizolmalıdır.
 • Öğrenci,dersaraç-gereçleriniokulaeksiksizgetirmekleyükümlüdür.
 • Öğrenci,öğrenciziliylebirliktedersliğegirmeliveöğretmenihazırbirşekildebeklemelidir.
 • Öğrenci,dersteöğretmenvesözalanarkadaşlarınıdikkatledinlemelidir.Sınıftaders işlenirkenhiçbirşekildedersinakışınıengelleyici,arkadaşlarınınveöğretmenlerinindikkatini dağıtıcışekildedavranmamalıdır.Başkalarınınsözünükesmemelidir.
 • Heröğrenci,kendimasasıvesınıfınıntemizliğindenvedüzenindensorumludur.
 • Öğrencidersliklerdevedersdışındaarkadaşlarınasaygılıdavranmalıkarşısındakinin duygularınıincitecekveonlarıüzecekverencideedecekdavranışlarda(alayetmek,isim takmak,dedikoduyapmak,telefonlayada e-mail yoluylarahatsızetmekvs.)bulunmamalı, kötüsözsöylememeliya dafizikselzararvermemelidir.
 • Öğrenci,arkadaşlarınıneşyalarınazararvermemeli,zorunluhallerdeizinalarakkullanmalıdır.
 • Dersesnasındaherhangibirşeyyiyipiçilmemelidir.
 • Acildurumlardışındaderstençıkılmamalıdır.
 • Öğrenci,oturmaplanınauymalıdır.

b)   KonferansSalonu

 • Öğrencikonferanssalonundakietkinliklerezamanındagelir,öncedenbelirlenensınıflaraait yerlereoturulur.Çevresinirahatsızedecekdavranışlarda(ıslıkçalmak,çığlıkatmak,uygunsuz sesçıkarmakvearkadaşınazararvermek)bulunmamalıdır.
 • Konferanssalonundaeşyalarazararverilmemelidir.Verildiğitakdirdeuygulanacakyaptırımın

yanısırazararverdiğieşyanınbedeliniödemekleyükümlüdür.

 • Konferanssalonuna yiyecek,içecekgetirilmemelidir.

 

 

 

c)   FenLaboratuvarındaUyulmasıGerekenKurallar

 • Öğretmenlerieşliğindesıraylalaboratuvaragireceklerdir.
 • Laboratuvardakiaraç,gereçvemalzemeyezararverecekdavranışlardabulunmamalıdır.
 • Öğrencilerlaboratuvardadolaşmamalıdır.
 • Kimyasalmaddeleredokunmamalı,onlarıntadınabakmamalı,onlarıkoklamamalıdır.
 • Öğretmengerekgördüğündeönlükgiyilmelidir.
 • Laboratuvardabirşeyyenmemeli,içilmemelivesakızçiğnenmemelidir.
 • Elektrikpanolarınadokunulmamalıdır.
 • Yanmaktaolanispirtoocağını,elektrikocağı,biryerdenalıpbaşkabir yeretaşımamalıdır.İşi bittiğindeispirtoveyaelektrikocağısöndürülmelidir.(İspirtoocağınısadecekibritleyakarlar)
 • Çalışmamasasınıdüzenlivetemizbırakmalı,tabureler yerlerinekaldırılmalıdır.
 • Öğretmenolmadan(veyaöğretmenonayvermeden)deneyebaşlanmamalıdır.
 • Öncedenverilendeneyföyleriokunmalıdır.
 • Meydanagelenbirkazayıveyaolayıanındaöğretmenlerinebildirmelidirler.
 • Deneyaraçve gereçleriamacıdışındakullanılmamalıdır.
 • Gerektiğindekoruyucugözlüktakmalı,eldivengiyilmelidir.
 • Öğretmenizinvermedikçelaboratuvardançıkılmamalıdır.

 

 

d)   BilişimTeknolojileriSınıfıKuralları

 • Bilgisayarlaboratuvarındaheröğrenci,kendisiiçinbelirlenenbilgisayarıkullanmalıdır.
 • Öğrenciler,öğretmenedanışmandan,bilgisayarlarınaherhangibirfile,programvb. yüklenmemelidir.
 • ÖğrencilergetirecekleridisketveCD’leriöğretmenedanışarakve viruskontrolüyaparak

kullanmakzorundadır.

 • Laboratuvardachat yapmakveoyunoynamakyasaktır.
 • Laboratuvarayiyecekve içeçeklegirilmez.
 • Laboratuvardayüksekseslekonuşmakvesandalye(tekerlekli)iledolaşmakyasaktır.
 • Öğrenciler,bilgisayarıkullandıktansonarshut-downetmekvemonitordüğmesinden kapatmakzorundadır.

 

e)   SporSalonundaUyulmasıGerekenKurallar

 • Sporsalonunaöğretmeninizniolmadangirilemez.
 • Sporsalonunaveburadakullanılanaraç vegereçlerezararverilemez.
 • Çantavemontgibieşyalarsporsalonuiçinegetirilemez.(Soyunmaodalarındabırakılacak)
 • Soyunmaodalarıtemizvedüzenlikullanılmalıdır.
 • Öğrencilerbedeneğitimidersikıyafetiylederslerekatılamaz.
 • ÖğrencilerBedenEğitimidersinevaktindegelmekvebirsonrakidersevaktindeyetişmek zorundadır.
 • Sporsalonunaçamurluvekirlisporayakkabısıilegirilemez.
 • Sporsalonuna yiyecekveiçecekgetirilemez.
 •       Sporsalonundaayaktopuoynanamaz.

f)    Kütüphane

 • Kütüphanedesessizolunmalıdır.
 • Kütüphanedeherhangibir şeyyenilipiçilmemelidir.
 • Ödünçalınankitaplarözenlekullanılmalıve zamanındateslimedilmelidir.
 • İncelenenkitaplaralındığıyeredüzgünceyerleştirilmelidir.
 • Kütüphaneoyunalanıolarakkullanılmamalıdır.
 • Kütüphanesorumlusunakarşınazikdavranılmalıdır.
 • Kurallarauyulmadığındakütüphanegörevlisitarafından“KütüphaneDavranışFormu” doldurulacakveilgilimüdür yardımcısınaverilecektir.ÖDDKyönetmeliğinegöregerekli yaptırımlaruygulanacaktır.

 

g)   Yemekhane

 • Tüm öğrencileryemekhaneye,yemeksaatikuralınagöre,sıraile inmelidir.
 • Yemekyerken,başkalarırahatsızedilmemeliveyüksekseslekonuşulmamalıdır,gürültü etmedenve koşmadanyemekhanedençıkılmalıdır.
 • Yemekhanearaç-gereçlerizararvermedenkullanılmalıdır.
 • Yemekhanedençıkarkenyanında yiyecekleçıkılmamalıdır,yiyecekartıklarıçöpkutularına atılmalıdır.
 • Yemeklerdeöğrencilerkendileriiçinayrılanbölümlereoturmalıdır.
 • Yemektepsilerimasadabırakılmamalı,çevreyikirletecekdavranışlaryapılmamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h)     KoridorveOkulBahçesi

 • Öğrencibelirlenenoyunalanlarınındışınaçıkmamalıdır.
 • Barakadaeğitimgörenöğrencilerbüyük binaya,büyük binadakiöğrencilerise barakaoyun

alanınagitmemelidir.

 • Öğrencioyunoynarkenkavgaetmemelivekötüsözsöylememelidir.
 • Teneffüsziliçaldığındakoridorlardavemerdivenlerdekoşmadan,birbirleriniitmedenoyun

alanınagidilmelidir.

 • Çöplermutlakaçöpkutularınaatılmalıdır.
 • Okulbahçesisınırlarınındışınaçıkılmamalıdır.UyulmadığıtakdirdeÖDDKyönetmeliğinegöre okuldankaçmayaptırımıuygulanacaktır.

 

ı)    Tuvalet

 • Su vesabunamacıdoğrultusundakullanılmalıdır.Tuvaletlereyazılaryazılmamalıdır..
 • Tuvaletlerkullanıldıktansonrasifonçekilmelidir.
 • Klozetvepisuarlaratıkayıcımaddeleratılmamalıdır.
 • Tuvaletleroyunalanıolarakkullanılmamalıdır.
 • Musluklarkapatılmalıdır.
 • Tuvaletlereyiyeceklerlegirilmemelidir.
 • Tuvaletlerdeküçüköğrencilerkorunmalıveonlaraönceliktanınmalıdır.

 

 

 

j)    Servis

 • Servisgörevlileritarafındanyapılanuyarılarauyulmalıdır.
 • Cangüvenliğiaçısındancamdansarkılmamalıdır,emniyetkemeritakılmalıdır,servisteayakta durulmamalıdır,diğeröğrencilerleveservisgörevlileriylealçakseslevesaygılıkonuşulmalıdır, şoföründikkatidağıtılmamalı,camdanherhangibirşeyatılmamalıdır.
 • Öğrenciservisiçindeküfürlükonuşmamalıvekavgaetmemelidir.
 • Arkadaşlarınaoturmadüzenikonusundabaskıyapmamalıdır.
 • Aracazararverebilecekbölümlerleoynanmamalıdır.
 • Servisteherhangibirşeyyiyipiçilmemelidir.
 • Servissaatlerineuyulmalıdır.Öğrenciservissaatinden5 dakikaönceservisebineceği yerde olmalı,geçkalanöğrenciyiservis2 dakikabeklemelidir.
 • Servislerecd,kasetvb.araçlargetirilmemelidir.
 • Kurallarauyulmadığındaservissürücüsütarafından“ServisDavranışFormu”doldurularakilgili

müdüryardımcısınaverilecekvebelirtilenyaptırımlaruygulanacaktır.

 

 

 

 

İLKÖĞRETİMKURUMLARIYÖNETMELİĞİ SEKİZİNCİKISIM

ÖğrenciDavranışlarınınDeğerlendirilmesi

 

BİRİNCİBÖLÜM

 

ÖğrenciDavranışlarınıİzleme,DeğerlendirmeveGeliştirme

 

Ödüllendirme

 

Madde105—MillîEğitimBakanlığınabağlıresmîveözelilköğretimkurumlarındaöğrencilerin ödüllendirilmesi,davranışlarınınizlenmesi,değerlendirilmesivegeliştirilmesineyönelikfaaliyetler; öğrenci,veli,öğretmenveyöneticiiş birliğindeyürütülür.

 

Öğrencidavranışlarınınkaynağınınbelirlenmesiiçingerektiğinderehberlikaraştırmamerkezi ve ilgilidiğerkurumlarlaişbirliği yapılır.

 

ÖğrencilerdenBeklenenDavranışlar

 

Madde106—Öğrencilerden;

 

a)Okulavedersleredüzenlidevametmelerivebaşarılıolmaları,

 

b)BütünokularkadaşlarınınkendisigibiTürk toplumununveTürkiyeCumhuriyeti’ninbirbireyi olduklarınıunutmamaları,onurvehaklarınasaygıgöstermeleri,

 

c)Öğretmenlerine,okul yöneticilerine,görevlilere,arkadaşlarınave çevresindekikişilerekarşı saygılıvehoşgörülüdavranmaları,

 

d)Doğrusözlü,dürüstolmaları, yalansöylememeleri,

 

e)İyivenaziktavırlıolmaları,kabasözvedavranışlardankaçınmaları, f)Okuldayapılacaksosyalvekültüreletkinliklerekatılmaları,

g)Kitaplarısevmeleri,korumaları,okumaalışkanlığıkazanmaları,

 

h)Çevrenindoğalvetarihigüzelliklerini,sanateserlerinikorumalarıveonlarıgeliştirmekiçin katkıdabulunmaları,

 

ı)İyi işlerbaşarmakiçinçokçalışmayavezamanamuhtaçolduklarınıunutmamaları,geçen zamanıngerigelmeyeceğininbilincindeolmaları,

i)Milletmalını,okulunuveeşyasınıkendiözmalıgibi korumaları,

 

j) Sigara,içkivediğerbağımlılık yapanmaddelerikullanmamalarıvebumaddelerinkullanıldığı ortamlardanuzakdurmaları,

 

k)Ülkeninbirliğinivebütünlüğünübozanbölücü,yıkıcı,siyasîamaçlıetkinliklerekatılmamaları, siyasîamaçlısembolkullanmamaları,bunlarlailgiliamblem,afiş,rozetve benzerlerinitaşımamaları, bulundurmamalarıvedağıtmamaları,siyasîamaçlıdavranışlarlaokulunhuzurunubozmamaları,

 

l)Fiziksel,zihinselveduygusalgüçlerinimillet,yurt ve insanlıkiçinyararlıbirşekilde kullanmaları,

 

m)Atatürkİlkeveİnkılâplarınabağlıkalmaları,bununaksidavranışlardabulunmamaları,

 

n) Yasalara, yönetmeliklerevetoplumunetik kurallarına,millî,manevîvekültüreldeğerlere uymalarıbeklenir.

 

ÖdüllendirilecekDavranışlarveÖdüller

 

Madde107—OkulÖğrenciDavranışlarınıDeğerlendirmeKurulunca,örnekdavranışlarıile derslerdekigayretvebaşarılarıylaüstünlükgösterenöğrenciler;

 

a)(Değişikaltbent:5.10.2007/26664RG)4,5,6, 7 ve8incisınıflardapuanortalaması Türkçedersinden55.00,diğerderslerinherbirinden45.00puandanaşağıolmamakşartıile tüm derslerindönemağırlıklıpuanortalaması70.00-84.99olanlar"Teşekkür,"

 

b)(Değişikaltbent:5.10.2007/26664RG)85.00puanveyukarıolanlar"Takdirname,"

 

c)(Değişikaltbent:5.10.2007/26664RG)Üçöğretimyılınınherdönemindeüstüste

Takdirnamealanlar"ÜstünBaşarı"( EK-7),

 

ç)(Ekaltbent:05.10.2007/26664RG)ÜçöğretimyılınınherdönemindeüstüsteTeşekkür yadadönemlerinherhangibirindenveyabirkaçındantakdirname,diğerlerindenteşekkür alanlar"Başarı"(EK-7/1) belgesiileödüllendirilir.

 

(Değişikikincifıkra:24.12.2008/27090RG)Ayrıca,ilköğretimokullarınıntümsınıflarında derslerindekibaşarıdurumunabakılmaksızın;

 

a)Ulusalveuluslararasıyarışmalarakatılarakilkbeşdereceyegiren,

 

b)Çeşitlisosyal,kültürelvesanatsaletkinliklerdeüstünbaşarıgösterenöğrenciler"OnurBelgesi"(EK–8)ile ödüllendirilir.Buödüller,e-okulsistemininilgilibölümüneişlenir.Öğrenci DavranışlarıDeğerlendirmeKurulununtoplantıtarihvekararnumarasıödülbelgesinintarihve numarasıolarakkabuledilir.

 

ÖğrencilerinOlumsuzDavranışlarıveUygulanacakYaptırımlar

 

Madde108—İlköğretimOkulu6.,7. ve8.sınıföğrencilerine;gelişimözellikleridışındaki olumsuzdavranışlarınınözelliğinegöreuyarma,kınamaveokuldeğiştirmeyaptırımlarındanbiri uygulanır.

 

Buyaptırımlarınuygulanmasındakiamaçcaydırıcıolması,toplumdüzenininkorunması, öğrencininyaptığıdavranışlarınınfarkınavararakbudavranışlarınınolumluyöndedüzeltilmesini sağlamaktır.Öğrencileringelişimdönemleridedikkatealınarak,bilinçlendirmeiledüzeltilebilecek davranışlariçin "Uyarma"süreciuygulanır.Uyarmabirsüreçolupbusüreçaşağıdakişekildeişler.

a)Uyarma:

 

1)Sözlüuyarma;öğretmeninöğrenciylegörüşmesürecinioluşturur.Olumsuzdavranışınneden yapılmamasıgerektiği,öğrencidenbeklenendavranışınnelerolabileceğinianlamasısağlanmaya çalışılır.Olumsuzdavranışlarındevamıhâlindekendisineuygulanabilecekyaptırımlarınneler olabileceğikonusundauyarılır.

 

2)Öğrenciilesözleşmeimzalama;öğrencininsözlüuyarılmasınarağmenolumsuz davranışlarınısürdürmesihâlindeöğrenciveöğretmenlerarasındabirgörüşmegerçekleştirilir.Bu görüşmesonucundaöğrencisergilediğiolumsuzdavranışlarınıdeğiştirmeyikabuledeceğineilişkin sözleşmeyiimzalar.(Ek-10)

 

3)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Veliilegörüşme;öğretmen,öğrencininbuolumsuz davranışlarısürdürmesihâlindeveliyiokuladaveteder.Okulyöneticilerindenbirininde katılımı ileyapılangörüşmedeöğrencininolumsuzdavranışlarıveuygulanabilecekyaptırımlarıveliye bildirilir.Velinintoplantıyagelmemesidurumundatutanaktutulur.Buaşamalardansonra öğrencininolumsuzdavranışlarınısürdürmesidurumunda;öğretmen,yazılıbelgelerin bulunduğudosyayıhazırlayacağıraporlabirliktegörüşülmeküzereöğrencidavranışlarını değerlendirmekurulunaverir.

 

b)Kınama;öğrenciye,yaptırımgerektirendavranıştabulunduğunuvetekrarından kaçınmasının,okul yönetiminceyazılıolarakbildirilmesidir.

 

c) Okuldeğiştirme;öğrencinin,bir başkaokuldaöğreniminisürdürmeküzerebulunduğu

 • kuldannaklengönderilmesidir.

 

YaptırımGerektirenDavranışlar

 

Madde109— Yaptırımgerektirendavranışlaraşağıdabelirtilmiştir. a)Uyarmayaptırımınıgerektirendavranışlar:

1)Dersevediğeretkinliklerevaktindegelmemekvegeçerlibirnedenolmaksızınbudavranışı

tekraretmek.

 

2)Okulaözürsüzdevamsızlığını,özürbildirimformu yadaraporlabelgelendirmemek,bunu alışkanlıkhâlinegetirmek,okul yönetimitarafındanverilenizinsüresiniözürsüzuzatmak.

 

3)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Yatılıokullardaöğrencidolaplarınıfarklıamaçlarla kullanmak,yasaklanmışmalzemeyidolaptabulundurmakveyönetimebilgivermedendolabını birbaşkasınadevretmek.

 

4)Okula,yönetimceyasaklanmışmalzemegetirmekvebunlarıkullanmak.

 

5) Yalansöylemeyialışkanlıkhâlinegetirmek.

 

6)Duvarları,sıralarıveokulçevresinikirletmek.

 

7)Görgükurallarınauymamak.

 

8)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Okulkütüphanesindenveyalaboratuvarlardanaldığı kitap,araç-gereçvemalzemeyizamanındateslimetmemekveyagerivermemek.

 

b)Kınamayaptırımınıgerektirendavranışlar:

 

1) Yöneticilere,öğretmenlere,görevlilerevearkadaşlarınakabavesaygısızdavranmak.

 

2)Okulunkurallarınıdikkatealmayarak,kurallarıvedersortamınıbozmak,dersvedersdışı etkinliklerinyapılmasınıengellemek.

3)Okul yönetiminiyanlışbilgilendirmek,yalansöylemeyialışkanlıkhâlinegetirmek,kopya çekmek,resmîevraktadeğişiklikyapmak.

 

4)Okuldabulunduğuhâldetörenlereözürsüzolarakkatılmamakvetörenlerdeuygunolmayan davranışlardabulunmak.

 

5)Kılık vekıyafetkurallarınauymamak.

 

6)Okuldaya daokuldışındasigaraiçmek.

 

7)Okuldakavgaetmek.

 

8)Okulunaraç-gerecinezararvermek.

 

9)Başkasınınmalınıhaberiolmadanalmak.

 

10)Öğrencilerineşyavearaç-gerecinekasıtlıolarakzararvermek.

 

11)Dersinveyadersdışıfaaliyetlerinakışınıvedüzeninibozacakdavranışlardabulunmak.

 

12)Okulileilgilimekânvemalzemeyiizinsizve eğitiminamaçlarıdışındakullanmak.

 

13)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Yatılıokullardageceizinsizolarakdışarıdakalmak.

 

c)OkulDeğiştirmeyaptırımınıgerektirendavranışlar:

 

1)Anayasanınbaşlangıcındabelirtilentemelilkeleredayalımillî,demokratik,lâik vesosyalbir hukukdevletiniteliklerineaykırıdavranışlardabulunmakveyabaşkalarınıdabutürdavranışlara zorlamak.

 

2)Sarkıntılık,hakaret,iftira,tehditvetacizetmekveyabaşkalarınıbugibidavranışlara kışkırtmak.

 

3)Okula yaralayıcı,öldürücüaletlergetirmekvebunlarıbulundurmak.

 

4)Okulveçevresindekasıtlıolarak yangınçıkarmak.

 

5)Okulile ilgilimekânvemalzemeyiizinsizveeğitimamaçlarıdışındakullanmayıalışkanlık hâlinegetirmek.

 

6)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Okuliçindevedışında;siyasipartivesendikaların propagandasınıyapmakvebunlarlailgilieylemlerekatılmak.

 

7)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Herhangibirkurumveörgütadınayardımve para

toplamak.

 

8)Kişiveyagruplarıdil,ırk,cinsiyet,siyasîdüşünceve inançlarınagöreayırmak,kınamak, kötülemekvebutüreylemlerekatılmak.

 

9)Başkasınınmalınazararvermek,haberiolmadanalmayıalışkanlıkhâlinegetirmek.

 

10)Okulunbina,eklentivedonanımlarını,taşınırvetaşınmazmallarınıkasıtlıolaraktahrip

etmek.

 

11)Okula,derslere,sınavlaragirilmesinevebunlarınsağlıklıyapılmasınaengelolmak.

 

12)Okuliçindevedışındaokul yöneticilerine,öğretmenlereve diğerpersonelekarşısaldırıda bulunmak,bugibihareketleridüzenlemekveyakışkırtmak.

13)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Yatılıokullardageceizinsizolarakdışarıdakalmayı alışkanlıkhâlinegetirmek.

 

14)Okulileilişiğiolmayankişileriokuldaveyaokulaait yerlerdebarındırmak.

 

15)Kendiyerinebaşkalarınısınavakatmak,başkasınınyerinesınavagirmek.

 

16)(Değişikaltbend:20.8.2007/26619RG)Başkalarını,alkolveyabağımlılıkyapan

maddelerikullanmayateşviketmek.

 

17)Kılık vekıyafetyönetmeliğineuymamaktaısraretmek.

 

YaptırımTakdirindeDikkatEdilecekHususlar

 

Madde110— Yaptırımtakdiredilmesindeöğrencinin;

 

a)Davranışınniteliği,önemivenegibişartlardagerçekleştiği,oandakipsikolojikdurumuve

kişiselözellikleri,

 

b)Okuliçindevedışındakigeneldurumu, c)Yaşve cinsiyeti,

d)Derslerdekiilgi vebaşarısı,

 

e)Okuldakisosyalvekültürelfaaliyetlerdekibaşarıdurumu,

 

f)Öğrenciyeaynıöğretimyılıiçindedahaönce yaptırımuygulanıpuygulanmadığı,

 

g)(Ek:20.8.2007/26619RG)5395sayılıÇocukKorumaKanunuhükümleri,gözönünde bulundurularakolumsuzdavranışınauygunyaptırımveyabir altyaptırımtakdiredilebilir.

 

Öğrencininolumsuzdavranışınınpsikolojikbirnedenebağlıolabileceğidurumlardasağlık merkezineyönlendirilmesi,Rehberlikve AraştırmaMerkezlerinceyapılırve velisibilgilendirilir.

 

Uygulamaileİlgili Açıklamalar

 

Madde111— Yaptırımuygulanmasındaaşağıdakiaçıklamalarauyulur:

 

 

edilir.

a)Olumsuzdavranışlarilebudavranışlarınkarşılığıolanyaptırımlaruyumlubirşekildetespit

 

b)Tutukluvegözetimaltındabulunanöğrencilerinsavunmaları,ilgilimakamlaramüracaat edilerekalınır.

 

c) Okul yöneticileri,öğrencilerinokuliçindeveokuldışındaolupdoğrudanokul yönetimine duyurulan,yasalsoruşturmayıgerektirenbirsuçişlemelerihâlindeilgilimakamlarabilgiverir.

 

d)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Uyarmavekınamayaptırımı,öğrencidavranışlarını değerlendirmekurulutarafındanverilir.

 

e)Aynıolumsuzdavranıştandolayıbirdenfazla yaptırımuygulanamaz.

 

f) (Değişikaltbend:24.12.2008/27090RG) Yaptırımlar,e-okulsistemindekiöğrenci bilgileribölümüneişlenir.

g)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Uyarmavekınamayaptırımıokulmüdürünün,okul değiştirmeyaptırımıiseilçeöğrencidavranışlarınıdeğerlendirmekurulununonayındansonra uygulanır.

 

h)(Değişik:21.10.2004/25620RG)İlçeöğrencidavranışlarınıdeğerlendirmekurulunda(5)

görüşülmesigerekendosyalaren geçbirhaftaiçindebukurullaragönderilir.

 

ı)Okuldeğiştirmeyaptırımıuygulananöğrenci,ilgiliokulmüdürlüğüve il/ilçemillîeğitim müdürlüğününolumlugörüşlerininalınmasışartıylaöğretimyılısonundaeskiokulunadönebilir.

 

i)Okulmüdürügerektiğindeyazılısavunmasınınalınmasışartıylaöğrenciyedoğrudan

"Kınama"yaptırımıverebilir.

 

j) Kınamaveokuldeğiştirmeyaptırımlarındanbirinialanöğrenciyeo öğretimyılı içindetakdir, teşekkür,onurveüstünbaşarıbelgesiverilmez.

 

k)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Öğrencivelisi,öğrencihakkındaverilenkararlarakarşı tebliğtarihindenitibarenbeşişgünüiçindeokulmüdürlüğüneitirazdabulunabilir.Okul müdürlüğüuyarmavekınamayaptırımıileilgiliitirazlarıinceler.Okuldeğiştirmeyaptırımıile ilgilidilekçeyivedilekçedebelirtilenitirazgerekçelerihakkındakigörüşlerinibuYönetmeliğin

134üncümaddesindekibelgelerilebirliktedilekçeninokulyönetimineverildiğitarihtenitibaren beşişgünüiçindeilçeöğrencidavranışlarınıdeğerlendirmekurulunagönderir.İtirazişlemleri sonuçlanıncayakadaryaptırımuygulanmaz.

 

KÜTÜPHANEKULLANIMIYLAİLGİLİYAPTIRIMLAR

 

 

Kütüphanekurallarınauyulmadığındakütüphanegörevlisitarafından“DavranışGözlemFormu” doldurulurveilgilimüdüryardımcısınailetilir.Müdür yardımcısıöğrenciilegörüştüktensonra davranışınıdüzeltmesiiçinöğrenciyesüretanır.

Davranışıntekrarıhalindekütüphanegörevlisitarafından2.kez“DavranışGözlemFormu”

doldurularakidareyeiletildiğindeaşağıdabelirtilen yaptırımsürecibaşlar.

 1. Durumilgilimüdür yardımcısıtarafındanveliyebildirilir.
 2. Kütüphanedenödünçkitapalmatalebireddedilir.
 3. Dönemsonunakadarkütüphaneyegiriştenmenedilir.

 

 

 

 

KÜTÜPHANEDAVRANIŞGÖZLEMFORMU

 

 

 

 

ÖğrencininAdı/Soyadı:

…………………………..

Sınıf:

……

Tarih:

…../…../…….

 

KütüphaneGörevlisininAdı/Soyadı:

……………………………………...

 

TeslimAlanMüdürYrd:

……………………………………

VeliAdı/Soyadı:…………………… İmza:………………

Kütüphanedeherhangibir şeyyemek,içmek

 

Kütüphanedearkadaşlarınırahatsızedecekdavranışlardabulunmak

 

Uyarılararağmenyüksekseslekonuşmak

 

Kütüphaneiçindekihertürdenyayınaveeşyayazararvermek Kütüphanebilgisayarlarınıaraştırmadışındakullanmak Mevcut tekerleklisandalyelerioyunamaçlıkullanmak Kütüphaneiçindekavgaetmekveküfürlükonuşmak Kütüphanedenödünçalınankitabızamanındaiadeetmemek

SERVİSKURALLARI

SERVİSKULLANIMIYLAİLGİLİYAPTIRIMLAR

 

 

Serviskurallarınauyulmadığındasürücütarafından“DavranışGözlemFormu”doldurulurveilgili müdüryardımcısınailetilir.MüdürYardımcısıöğrenciilegörüştüktensonradavranışınıdüzeltmesiiçin öğrenciyesüretanır.

 

Davranışındevamıhalindeservissürücüsütarafından2.kez“DavranışGözlemFormu”doldurularak idareyeiletildiğindeyaptırımuygulanır.

 

Uygulanacakyaptırımaşaması:

 

 

 1. Durumunveliyebildirilmesi
 2. 1ile3günarasıserviskullanımındanmenedilme

 

 

SERVİSİÇİDAVRANIŞGÖZLEMFORMU

 

 

ÖğrencininAdı/Soyadı:

……………………………..

Sınıf:

……..

Olaytarihi:

…../…./…….

 

ServisSürücüsüAdı/Soyadı:

………………………………

 

CepTel:……………………...

 

ServisNo:

…………..

Teslimedildiğitarih:

…../…../……

 

VeliAd-Soyad:……………....

 

TeslimAlanMüdürYrd:

…………………………………..

Kavgaetmek,küfürlükonuşmak

Serviscamındansarkmak

Uyarılararağmenyüksekseslekonuşmak Arkadaşlarınaoturmadüzenikonusundabaskıyapmak Emniyetkemeritakmamak

Aracazararvermek

Servissaatlerineuymamak

Arkadaşlarınısözleveelşakasıylarahatsızetmek

Servisteherhangibirşeyyiyipiçmek

Serviscamındandışarıyaherhangibirşeyatmak

İmza:…………………………..

TÖRENLERLEİLGİLİYAPTIRIMLAR

 

 

Törenkurullarınauyulmadığızamantörengörevlisiöğretmentarafından“DAVRANIŞGözlem Formu”doldurulurve ilgiliMüdür Yardımcısınailetilir.Müdüryardımcısıöğrenciilegörüştüktensonra davranışınıdüzeltmesiiçinöğrenciyesüretanınır.

 

Davranışıntekrarıhalindetörengörevlisiöğretmentarafından2.kez“DavranışGözlem

Formu”doldurularakidareyeiletildiğindeaşağıdabelirtilenyaptırımsürecibaşlar.

 

 

 1. Durumilgilimüdüryardımcısıtarafındanveliyebildirilir.
 2. Öğrenciokulyönetimitarafındanuygungörülecekyaptırımlaruygulanır.
 3. Okulutemsilenkatılınacaktörenfaaliyetlerindenmenedilir.

 

 

TÖRENDAVRANIŞGÖZLEMFORMU

 

 

ÖğrencininAdı Soyadı:

……………………………………

 

………………………..

Sınıfı:

………………………….

Tarih:

………………………………

TörenGörevlisininAdı

Soyadı:

……………………………………

 

TeslimAlanMüdürYrd:

……………………………………

VeliAdıSoyadı:

 

 

İmza                  :

 

Törensırasındatöreninciddiyetinibozacakdavranışlarda

bulunmak.

 

Törensırasındakonuşmak.

 

Törensırasındaçevresinivearkadaşlarınırahatsızetmek.

 

Töreniçinkullanılanmalzemelerekasıtlıolarakzararvermek.

 

Yapılantörenevetörengörevlilerinesaygısızlıktabulunmak.