ÖZEL BİLGE ATABEY OKULLARI

OKUL KURALLARI, ÖDÜL VE YAPTIRIM UYGULANACAK DAVRANIŞLAR

 

GİRİŞ

        Bir kurumun hedefleri, bireylerin ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınarak oluşturulan kurallar, düzenli bir işleyişin vazgeçilmez öğesidir. Bu kurallar bireyde iç disiplinin gelişmesine ve kendi iradesini kullanarak olumlu davranışla rsergilemesine ve toplumun beklentilerine cevap verebilecek davranışlar kazanmasına temel oluşturmaktadır.

        Bu düzenin ve güvenli ortamın sağlanmasında yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin kendilerinden beklenen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri önemlidir.

  GENELKURALLAR

a)   Okula giriş – çıkışlar, geç kalma ve devamsızlık

        Öğrenciler sabah engeç 08:20’da okulda bulunmalıdır. Geçerli bir nedenle geç kalan öğrenciler ilk 15 dakika içerisinde ilgili müdür yardımcısından derse kabul kâğıdı aldıktan sonra derse girebilir. Ders başladıktan 15 dakika sonra gelen öğrenciler sınıfa alınır ancak ilk ders yok yazılır ve devamsızlıklarına yarım gün eklenir. ÖDDK(Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu) yönetmenliğindeki yaptırımlar uygulanacaktır. Derse mazeretsiz olarak öğretmenden sonra derse giren öğrenci için ÖDDK yönetmeliği süreci başlatılır.

 b)   Okul kıyafeti ve dış görünüş

        Öğrenci okulun belirlediği kıyafete uymalıdır. Erkeklerde saçlar kısa olmalı, kızlarda uzun ise toplu ve saçlarda kesinlikle boya olmamalıdır. Sağlık ve güvenliği tehlikeye sokabileceğinden künye, bilezik, küpe ve kolye vb. takılar takılmamalıdır.

c)   Törenler

        Öğrenciler tüm törenlerde vaktinde hazır bulunmak zorundadırlar. Bayrağa ve İstiklal Marşı’na saygı konusunda gereken duyarlılığı göstermelidir. Töreni sessiz ve düzeni bozmayacak şekilde dinlemelidirler .Bunun dışında kalan tüm davranışlar yaptırım gerektiren davranışlarolarak değerlendirilir. Öğrenciler törenlerde yapılan duyuruları dikkatle dinleyip velisine iletmekle yükümlüdür.

 d)   Ödevler

Öğrenciödevveprojelerinizamanındaveeksiksizyapmaklayükümlüdür.Ödevveprojelerini yapmayanveyaeksik yapanöğrencileröğlenteneffüsündeveokulçıkışındaeksiklerinitamamlar, ayrıcadavranışizlemesürecibaşlatılır.

 e)   Okul eşyalarının kullanımı

Öğrencilerinkullandığıdolaplarkişiyeözeldir.Dolabıntemizliğindenöğrencisorumludur.Dolaplara zararverildiğitakdirdeöğrencidolabını3güniçindeeskihalinegetirmekleyükümlüdür.Dolaptan alınacakeşyalardersbaşlamadanalınıphazırlanmalıdır.

Ortakkullanımalanındakitümaraçvegereçlerkorunmalıdır.Zararverenöğrencilerbedelini

ödemekzorundadır.

 f)    Okula getirilmemesi gereken eşyalar.

Teknolojikaraçlar(Ceptelefonu,mp3çalar,kamerauygunolmayancd,kitapvb.)okula getirilmemelidir.Zorunlulukhallerindebelirtileneşyalarokulagetirildiğitakdirdebirinciders başlamadanilgilimüdür yardımcısınateslimedilmelidir,akşamokulçıkışındagerialınmalıdır. Öğrencilerimizöğretmenleriistemediklerisürecekendilerineve başkalarınazararvereceksivriuçlu makas,çakı,maketbıçağıgibialetleriokulagetiremezler.Ders veetkinliklersırasındaihtiyaçduyulan

butür gereçleröğretmengözetimindeilgiliatölyevedersliklerdekullanılır.Öğrenciveliye,veli öğrenciyetelefonlaulaşmakisterseokuluntelefonlarınıkullanmalıdır.

Okuliçindevedışındaöğrencilerinherhangibireşyayısatması,satınalmasıvesatışınaaracı olmasıkesinlikle yasaktır.YapılmasıdahilindeÖDDKyönetmeliğineuygunolarak yaptırım uygulanacaktır.

 g)   Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar 

 • Öğrencilersınaviçinzamanındave istenilendüzendehazırolmakzorundadırlar.Sınavda gözcüolanöğretmen,gerekgördüğündeöğrencilerinoturmadüzeniniveyerlerini değiştirebilir.
 • Öğrencilersınavdakalem,silgi,cetvelvs.gibidersintürünegöredeğişenaraç-gereçlerinive

bunlarınyedeklerinibulundurmakzorundadır.Sınavsırasındadiğeröğrencilerdenbuaraçlar istenemezveyaortakkullanılamaz.

 • Genelsınavlarodersinöğretmenitarafındanyapılmayabilir.Sınavıbirbaşkaöğretmen

uygulayabilir.

 • Herhangibirsorununnasılcevaplanacağıveyaverilmişbircevabınkontrolüşeklindesorular
 • lamaz.
 • Öğrencitarafındansorulansorularasadecedersöğretmenicevapverebilir.Birbaşka öğrencinincevapvermesisuçtur.
 • Öğrencilersınavkâğıdıüzerindebulunansınavile ilgiliaçıklamalarıdikkatleokumakla,bu

konudayapılansözlüaçıklamalarıdikkatledinlemekleveuygulamaklayükümlüdürler.Bu açıklamalarauymayanöğrencilerinyanıtlarıdeğerlendirilemez.

 • Sınavsırasındahernesebeplevehernekonudaolursaolsunkonuşmak,birbaşkasının

kâğıdınabakmakveyakâğıdıbirbaşkasınıngörebileceğikonumdatutmakyasaktır.

 • Öncedenbildirilensınavsüresibitimindeöğrencilersoru-yanıtkâğıtlarınınanındaistenilen düzendeteslimetmekzorundadır.Aksidavranıştabulunanöğrencininsınavıiptaledilir.
 • Sınavkâğıdınıteslimedenöğrenciders ziliçalmadıkçadışarıçıkamazvesınavdüzenini

bozamaz.

 • Sınavkâğıdınayanıtlarındışındahiçbirşeyyazılamaz.
 • Raporluyada izinliolduğuiçinsınavagiremeyenöğrencilertelafisınavıiçinbelirtilengün, saatveyerdebulunmakzorundadırlar. 

BÖLÜMLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

a)   Sınıf

 • Öğrenci,derslikleregirişçıkışlardasessizolmalıdır.
 • Öğrenci,dersaraç-gereçleriniokulaeksiksizgetirmekleyükümlüdür.
 • Öğrenci,öğrenciziliylebirliktedersliğegirmeliveöğretmenihazırbirşekildebeklemelidir.
 • Öğrenci,dersteöğretmenvesözalanarkadaşlarınıdikkatledinlemelidir.Sınıftaders işlenirkenhiçbirşekildedersinakışınıengelleyici,arkadaşlarınınveöğretmenlerinindikkatini dağıtıcışekildedavranmamalıdır.Başkalarınınsözünükesmemelidir.
 • Heröğrenci,kendimasasıvesınıfınıntemizliğindenvedüzenindensorumludur.
 • Öğrencidersliklerdevedersdışındaarkadaşlarınasaygılıdavranmalıkarşısındakinin duygularınıincitecekveonlarıüzecekverencideedecekdavranışlarda(alayetmek,isim takmak,dedikoduyapmak,telefonlayada e-mail yoluylarahatsızetmekvs.)bulunmamalı, kötüsözsöylememeliya dafizikselzararvermemelidir.
 • Öğrenci,arkadaşlarınıneşyalarınazararvermemeli,zorunluhallerdeizinalarakkullanmalıdır.
 • Dersesnasındaherhangibirşeyyiyipiçilmemelidir.
 • Acildurumlardışındaderstençıkılmamalıdır.
 • Öğrenci,oturmaplanınauymalıdır.

b)   Konferans Salonu

 • Öğrencikonferanssalonundakietkinliklerezamanındagelir,öncedenbelirlenensınıflaraait yerlereoturulur.Çevresinirahatsızedecekdavranışlarda(ıslıkçalmak,çığlıkatmak,uygunsuz sesçıkarmakvearkadaşınazararvermek)bulunmamalıdır.
 • Konferanssalonundaeşyalarazararverilmemelidir.Verildiğitakdirdeuygulanacakyaptırımın

yanısırazararverdiğieşyanınbedeliniödemekleyükümlüdür.

 • Konferanssalonuna yiyecek,içecekgetirilmemelidir. 

c)   Fen Laboratuvarında Uyulması Gereken Kurallar

 • Öğretmenlerieşliğindesıraylalaboratuvaragireceklerdir.
 • Laboratuvardakiaraç,gereçvemalzemeyezararverecekdavranışlardabulunmamalıdır.
 • Öğrencilerlaboratuvardadolaşmamalıdır.
 • Kimyasalmaddeleredokunmamalı,onlarıntadınabakmamalı,onlarıkoklamamalıdır.
 • Öğretmengerekgördüğündeönlükgiyilmelidir.
 • Laboratuvardabirşeyyenmemeli,içilmemelivesakızçiğnenmemelidir.
 • Elektrikpanolarınadokunulmamalıdır.
 • Yanmaktaolanispirtoocağını,elektrikocağı,biryerdenalıpbaşkabir yeretaşımamalıdır.İşi bittiğindeispirtoveyaelektrikocağısöndürülmelidir.(İspirtoocağınısadecekibritleyakarlar)
 • Çalışmamasasınıdüzenlivetemizbırakmalı,tabureler yerlerinekaldırılmalıdır.
 • Öğretmenolmadan(veyaöğretmenonayvermeden)deneyebaşlanmamalıdır.
 • Öncedenverilendeneyföyleriokunmalıdır.
 • Meydanagelenbirkazayıveyaolayıanındaöğretmenlerinebildirmelidirler.
 • Deneyaraçve gereçleriamacıdışındakullanılmamalıdır.
 • Gerektiğindekoruyucugözlüktakmalı,eldivengiyilmelidir.
 • Öğretmenizinvermedikçelaboratuvardançıkılmamalıdır. 

d)   Bilişim Teknolojileri Sınıfı Kuralları

 • Bilgisayarlaboratuvarındaheröğrenci,kendisiiçinbelirlenenbilgisayarıkullanmalıdır.
 • Öğrenciler,öğretmenedanışmandan,bilgisayarlarınaherhangibirfile,programvb. yüklenmemelidir.
 • ÖğrencilergetirecekleridisketveCD’leriöğretmenedanışarakve viruskontrolüyaparak

kullanmakzorundadır.

 • Laboratuvardachat yapmakveoyunoynamakyasaktır.
 • Laboratuvarayiyecekve içeçeklegirilmez.
 • Laboratuvardayüksekseslekonuşmakvesandalye(tekerlekli)iledolaşmakyasaktır.
 • Öğrenciler,bilgisayarıkullandıktansonarshut-downetmekvemonitordüğmesinden kapatmakzorundadır.

 

e)   Spor Salonunda Uyulması Gereken Kurallar

 • Sporsalonunaöğretmeninizniolmadangirilemez.
 • Sporsalonunaveburadakullanılanaraç vegereçlerezararverilemez.
 • Çantavemontgibieşyalarsporsalonuiçinegetirilemez.(Soyunmaodalarındabırakılacak)
 • Soyunmaodalarıtemizvedüzenlikullanılmalıdır.
 • Öğrencilerbedeneğitimidersikıyafetiylederslerekatılamaz.
 • ÖğrencilerBedenEğitimidersinevaktindegelmekvebirsonrakidersevaktindeyetişmek zorundadır.
 • Sporsalonunaçamurluvekirlisporayakkabısıilegirilemez.
 • Sporsalonuna yiyecekveiçecekgetirilemez.
 •       Sporsalonundaayaktopuoynanamaz.

f)    Kütüphane

 • Kütüphanedesessizolunmalıdır.
 • Kütüphanedeherhangibir şeyyenilipiçilmemelidir.
 • Ödünçalınankitaplarözenlekullanılmalıve zamanındateslimedilmelidir.
 • İncelenenkitaplaralındığıyeredüzgünceyerleştirilmelidir.
 • Kütüphaneoyunalanıolarakkullanılmamalıdır.
 • Kütüphanesorumlusunakarşınazikdavranılmalıdır.
 • Kurallarauyulmadığındakütüphanegörevlisitarafından“KütüphaneDavranışFormu” doldurulacakveilgilimüdür yardımcısınaverilecektir.ÖDDKyönetmeliğinegöregerekli yaptırımlaruygulanacaktır.

 

g)   Yemekhane

 • Tüm öğrencileryemekhaneye,yemeksaatikuralınagöre,sıraile inmelidir.
 • Yemekyerken,başkalarırahatsızedilmemeliveyüksekseslekonuşulmamalıdır,gürültü etmedenve koşmadanyemekhanedençıkılmalıdır.
 • Yemekhanearaç-gereçlerizararvermedenkullanılmalıdır.
 • Yemekhanedençıkarkenyanında yiyecekleçıkılmamalıdır,yiyecekartıklarıçöpkutularına atılmalıdır.
 • Yemeklerdeöğrencilerkendileriiçinayrılanbölümlereoturmalıdır.
 • Yemektepsilerimasadabırakılmamalı,çevreyikirletecekdavranışlaryapılmamalıdır. 

h)     Koridor ve Okul Bahçesi

 • Öğrencibelirlenenoyunalanlarınındışınaçıkmamalıdır.
 • Barakadaeğitimgörenöğrencilerbüyük binaya,büyük binadakiöğrencilerise barakaoyun

alanınagitmemelidir.

 • Öğrencioyunoynarkenkavgaetmemelivekötüsözsöylememelidir.
 • Teneffüsziliçaldığındakoridorlardavemerdivenlerdekoşmadan,birbirleriniitmedenoyun

alanınagidilmelidir.

 • Çöplermutlakaçöpkutularınaatılmalıdır.
 • Okulbahçesisınırlarınındışınaçıkılmamalıdır.UyulmadığıtakdirdeÖDDKyönetmeliğinegöre okuldankaçmayaptırımıuygulanacaktır. 

ı)    Tuvalet

 • Su vesabunamacıdoğrultusundakullanılmalıdır.Tuvaletlereyazılaryazılmamalıdır..
 • Tuvaletlerkullanıldıktansonrasifonçekilmelidir.
 • Klozetvepisuarlaratıkayıcımaddeleratılmamalıdır.
 • Tuvaletleroyunalanıolarakkullanılmamalıdır.
 • Musluklarkapatılmalıdır.
 • Tuvaletlereyiyeceklerlegirilmemelidir.
 • Tuvaletlerdeküçüköğrencilerkorunmalıveonlaraönceliktanınmalıdır. 

j)    Servis

 • Servisgörevlileritarafındanyapılanuyarılarauyulmalıdır.
 • Cangüvenliğiaçısındancamdansarkılmamalıdır,emniyetkemeritakılmalıdır,servisteayakta durulmamalıdır,diğeröğrencilerleveservisgörevlileriylealçakseslevesaygılıkonuşulmalıdır, şoföründikkatidağıtılmamalı,camdanherhangibirşeyatılmamalıdır.
 • Öğrenciservisiçindeküfürlükonuşmamalıvekavgaetmemelidir.
 • Arkadaşlarınaoturmadüzenikonusundabaskıyapmamalıdır.
 • Aracazararverebilecekbölümlerleoynanmamalıdır.
 • Servisteherhangibirşeyyiyipiçilmemelidir.
 • Servissaatlerineuyulmalıdır.Öğrenciservissaatinden5 dakikaönceservisebineceği yerde olmalı,geçkalanöğrenciyiservis2 dakikabeklemelidir.
 • Servislerecd,kasetvb.araçlargetirilmemelidir.
 • Kurallarauyulmadığındaservissürücüsütarafından“ServisDavranışFormu”doldurularakilgili

müdüryardımcısınaverilecekvebelirtilenyaptırımlaruygulanacaktır. 

İLKÖĞRETİMKURUMLARIYÖNETMELİĞİ SEKİZİNCİKISIM

ÖğrenciDavranışlarınınDeğerlendirilmesi

 BİRİNCİBÖLÜM

 ÖğrenciDavranışlarınıİzleme,DeğerlendirmeveGeliştirme

 Ödüllendirme

 Madde105—MillîEğitimBakanlığınabağlıresmîveözelilköğretimkurumlarındaöğrencilerin ödüllendirilmesi,davranışlarınınizlenmesi,değerlendirilmesivegeliştirilmesineyönelikfaaliyetler; öğrenci,veli,öğretmenveyöneticiiş birliğindeyürütülür.

 Öğrencidavranışlarınınkaynağınınbelirlenmesiiçingerektiğinderehberlikaraştırmamerkezi ve ilgilidiğerkurumlarlaişbirliği yapılır.

 ÖğrencilerdenBeklenenDavranışlar

 Madde106—Öğrencilerden;

 a)Okulavedersleredüzenlidevametmelerivebaşarılıolmaları,

 b)BütünokularkadaşlarınınkendisigibiTürk toplumununveTürkiyeCumhuriyeti’ninbirbireyi olduklarınıunutmamaları,onurvehaklarınasaygıgöstermeleri,

 c)Öğretmenlerine,okul yöneticilerine,görevlilere,arkadaşlarınave çevresindekikişilerekarşı saygılıvehoşgörülüdavranmaları,

 d)Doğrusözlü,dürüstolmaları, yalansöylememeleri,

 e)İyivenaziktavırlıolmaları,kabasözvedavranışlardankaçınmaları, f)Okuldayapılacaksosyalvekültüreletkinliklerekatılmaları,

g)Kitaplarısevmeleri,korumaları,okumaalışkanlığıkazanmaları,

 h)Çevrenindoğalvetarihigüzelliklerini,sanateserlerinikorumalarıveonlarıgeliştirmekiçin katkıdabulunmaları,

 ı)İyi işlerbaşarmakiçinçokçalışmayavezamanamuhtaçolduklarınıunutmamaları,geçen zamanıngerigelmeyeceğininbilincindeolmaları,

i)Milletmalını,okulunuveeşyasınıkendiözmalıgibi korumaları,

 j) Sigara,içkivediğerbağımlılık yapanmaddelerikullanmamalarıvebumaddelerinkullanıldığı ortamlardanuzakdurmaları,

 k)Ülkeninbirliğinivebütünlüğünübozanbölücü,yıkıcı,siyasîamaçlıetkinliklerekatılmamaları, siyasîamaçlısembolkullanmamaları,bunlarlailgiliamblem,afiş,rozetve benzerlerinitaşımamaları, bulundurmamalarıvedağıtmamaları,siyasîamaçlıdavranışlarlaokulunhuzurunubozmamaları,

 l)Fiziksel,zihinselveduygusalgüçlerinimillet,yurt ve insanlıkiçinyararlıbirşekilde kullanmaları,

 m)Atatürkİlkeveİnkılâplarınabağlıkalmaları,bununaksidavranışlardabulunmamaları,

 n) Yasalara, yönetmeliklerevetoplumunetik kurallarına,millî,manevîvekültüreldeğerlere uymalarıbeklenir.

 ÖdüllendirilecekDavranışlarveÖdüller

 Madde107—OkulÖğrenciDavranışlarınıDeğerlendirmeKurulunca,örnekdavranışlarıile derslerdekigayretvebaşarılarıylaüstünlükgösterenöğrenciler;

 a)(Değişikaltbent:5.10.2007/26664RG)4,5,6, 7 ve8incisınıflardapuanortalaması Türkçedersinden55.00,diğerderslerinherbirinden45.00puandanaşağıolmamakşartıile tüm derslerindönemağırlıklıpuanortalaması70.00-84.99olanlar"Teşekkür,"

 b)(Değişikaltbent:5.10.2007/26664RG)85.00puanveyukarıolanlar"Takdirname,"

 c)(Değişikaltbent:5.10.2007/26664RG)Üçöğretimyılınınherdönemindeüstüste

Takdirnamealanlar"ÜstünBaşarı"( EK-7),

 ç)(Ekaltbent:05.10.2007/26664RG)ÜçöğretimyılınınherdönemindeüstüsteTeşekkür yadadönemlerinherhangibirindenveyabirkaçındantakdirname,diğerlerindenteşekkür alanlar"Başarı"(EK-7/1) belgesiileödüllendirilir.

 (Değişikikincifıkra:24.12.2008/27090RG)Ayrıca,ilköğretimokullarınıntümsınıflarında derslerindekibaşarıdurumunabakılmaksızın;

 a)Ulusalveuluslararasıyarışmalarakatılarakilkbeşdereceyegiren,

 

b)Çeşitlisosyal,kültürelvesanatsaletkinliklerdeüstünbaşarıgösterenöğrenciler"OnurBelgesi"(EK–8)ile ödüllendirilir.Buödüller,e-okulsistemininilgilibölümüneişlenir.Öğrenci DavranışlarıDeğerlendirmeKurulununtoplantıtarihvekararnumarasıödülbelgesinintarihve numarasıolarakkabuledilir.

 

ÖğrencilerinOlumsuzDavranışlarıveUygulanacakYaptırımlar

 

Madde108—İlköğretimOkulu6.,7. ve8.sınıföğrencilerine;gelişimözellikleridışındaki olumsuzdavranışlarınınözelliğinegöreuyarma,kınamaveokuldeğiştirmeyaptırımlarındanbiri uygulanır.

 

Buyaptırımlarınuygulanmasındakiamaçcaydırıcıolması,toplumdüzenininkorunması, öğrencininyaptığıdavranışlarınınfarkınavararakbudavranışlarınınolumluyöndedüzeltilmesini sağlamaktır.Öğrencileringelişimdönemleridedikkatealınarak,bilinçlendirmeiledüzeltilebilecek davranışlariçin "Uyarma"süreciuygulanır.Uyarmabirsüreçolupbusüreçaşağıdakişekildeişler.

a)Uyarma:

 

1)Sözlüuyarma;öğretmeninöğrenciylegörüşmesürecinioluşturur.Olumsuzdavranışınneden yapılmamasıgerektiği,öğrencidenbeklenendavranışınnelerolabileceğinianlamasısağlanmaya çalışılır.Olumsuzdavranışlarındevamıhâlindekendisineuygulanabilecekyaptırımlarınneler olabileceğikonusundauyarılır.

 

2)Öğrenciilesözleşmeimzalama;öğrencininsözlüuyarılmasınarağmenolumsuz davranışlarınısürdürmesihâlindeöğrenciveöğretmenlerarasındabirgörüşmegerçekleştirilir.Bu görüşmesonucundaöğrencisergilediğiolumsuzdavranışlarınıdeğiştirmeyikabuledeceğineilişkin sözleşmeyiimzalar.(Ek-10)

 

3)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Veliilegörüşme;öğretmen,öğrencininbuolumsuz davranışlarısürdürmesihâlindeveliyiokuladaveteder.Okulyöneticilerindenbirininde katılımı ileyapılangörüşmedeöğrencininolumsuzdavranışlarıveuygulanabilecekyaptırımlarıveliye bildirilir.Velinintoplantıyagelmemesidurumundatutanaktutulur.Buaşamalardansonra öğrencininolumsuzdavranışlarınısürdürmesidurumunda;öğretmen,yazılıbelgelerin bulunduğudosyayıhazırlayacağıraporlabirliktegörüşülmeküzereöğrencidavranışlarını değerlendirmekurulunaverir.

 

b)Kınama;öğrenciye,yaptırımgerektirendavranıştabulunduğunuvetekrarından kaçınmasının,okul yönetiminceyazılıolarakbildirilmesidir.

 

c) Okuldeğiştirme;öğrencinin,bir başkaokuldaöğreniminisürdürmeküzerebulunduğu

 • kuldannaklengönderilmesidir.

 

YaptırımGerektirenDavranışlar

 

Madde109— Yaptırımgerektirendavranışlaraşağıdabelirtilmiştir. a)Uyarmayaptırımınıgerektirendavranışlar:

1)Dersevediğeretkinliklerevaktindegelmemekvegeçerlibirnedenolmaksızınbudavranışı

tekraretmek.

 

2)Okulaözürsüzdevamsızlığını,özürbildirimformu yadaraporlabelgelendirmemek,bunu alışkanlıkhâlinegetirmek,okul yönetimitarafındanverilenizinsüresiniözürsüzuzatmak.

 

3)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Yatılıokullardaöğrencidolaplarınıfarklıamaçlarla kullanmak,yasaklanmışmalzemeyidolaptabulundurmakveyönetimebilgivermedendolabını birbaşkasınadevretmek.

 

4)Okula,yönetimceyasaklanmışmalzemegetirmekvebunlarıkullanmak.

 

5) Yalansöylemeyialışkanlıkhâlinegetirmek.

 

6)Duvarları,sıralarıveokulçevresinikirletmek.

 

7)Görgükurallarınauymamak.

 

8)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Okulkütüphanesindenveyalaboratuvarlardanaldığı kitap,araç-gereçvemalzemeyizamanındateslimetmemekveyagerivermemek.

 

b)Kınamayaptırımınıgerektirendavranışlar:

 

1) Yöneticilere,öğretmenlere,görevlilerevearkadaşlarınakabavesaygısızdavranmak.

 

2)Okulunkurallarınıdikkatealmayarak,kurallarıvedersortamınıbozmak,dersvedersdışı etkinliklerinyapılmasınıengellemek.

3)Okul yönetiminiyanlışbilgilendirmek,yalansöylemeyialışkanlıkhâlinegetirmek,kopya çekmek,resmîevraktadeğişiklikyapmak.

 

4)Okuldabulunduğuhâldetörenlereözürsüzolarakkatılmamakvetörenlerdeuygunolmayan davranışlardabulunmak.

 

5)Kılık vekıyafetkurallarınauymamak.

 

6)Okuldaya daokuldışındasigaraiçmek.

 

7)Okuldakavgaetmek.

 

8)Okulunaraç-gerecinezararvermek.

 

9)Başkasınınmalınıhaberiolmadanalmak.

 

10)Öğrencilerineşyavearaç-gerecinekasıtlıolarakzararvermek.

 

11)Dersinveyadersdışıfaaliyetlerinakışınıvedüzeninibozacakdavranışlardabulunmak.

 

12)Okulileilgilimekânvemalzemeyiizinsizve eğitiminamaçlarıdışındakullanmak.

 

13)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Yatılıokullardageceizinsizolarakdışarıdakalmak.

 

c)OkulDeğiştirmeyaptırımınıgerektirendavranışlar:

 

1)Anayasanınbaşlangıcındabelirtilentemelilkeleredayalımillî,demokratik,lâik vesosyalbir hukukdevletiniteliklerineaykırıdavranışlardabulunmakveyabaşkalarınıdabutürdavranışlara zorlamak.

 

2)Sarkıntılık,hakaret,iftira,tehditvetacizetmekveyabaşkalarınıbugibidavranışlara kışkırtmak.

 

3)Okula yaralayıcı,öldürücüaletlergetirmekvebunlarıbulundurmak.

 

4)Okulveçevresindekasıtlıolarak yangınçıkarmak.

 

5)Okulile ilgilimekânvemalzemeyiizinsizveeğitimamaçlarıdışındakullanmayıalışkanlık hâlinegetirmek.

 

6)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Okuliçindevedışında;siyasipartivesendikaların propagandasınıyapmakvebunlarlailgilieylemlerekatılmak.

 

7)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Herhangibirkurumveörgütadınayardımve para

toplamak.

 

8)Kişiveyagruplarıdil,ırk,cinsiyet,siyasîdüşünceve inançlarınagöreayırmak,kınamak, kötülemekvebutüreylemlerekatılmak.

 

9)Başkasınınmalınazararvermek,haberiolmadanalmayıalışkanlıkhâlinegetirmek.

 

10)Okulunbina,eklentivedonanımlarını,taşınırvetaşınmazmallarınıkasıtlıolaraktahrip

etmek.

 

11)Okula,derslere,sınavlaragirilmesinevebunlarınsağlıklıyapılmasınaengelolmak.

 

12)Okuliçindevedışındaokul yöneticilerine,öğretmenlereve diğerpersonelekarşısaldırıda bulunmak,bugibihareketleridüzenlemekveyakışkırtmak.

13)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Yatılıokullardageceizinsizolarakdışarıdakalmayı alışkanlıkhâlinegetirmek.

 

14)Okulileilişiğiolmayankişileriokuldaveyaokulaait yerlerdebarındırmak.

 

15)Kendiyerinebaşkalarınısınavakatmak,başkasınınyerinesınavagirmek.

 

16)(Değişikaltbend:20.8.2007/26619RG)Başkalarını,alkolveyabağımlılıkyapan

maddelerikullanmayateşviketmek.

 

17)Kılık vekıyafetyönetmeliğineuymamaktaısraretmek.

 

YaptırımTakdirindeDikkatEdilecekHususlar

 

Madde110— Yaptırımtakdiredilmesindeöğrencinin;

 

a)Davranışınniteliği,önemivenegibişartlardagerçekleştiği,oandakipsikolojikdurumuve

kişiselözellikleri,

 

b)Okuliçindevedışındakigeneldurumu, c)Yaşve cinsiyeti,

d)Derslerdekiilgi vebaşarısı,

 

e)Okuldakisosyalvekültürelfaaliyetlerdekibaşarıdurumu,

 

f)Öğrenciyeaynıöğretimyılıiçindedahaönce yaptırımuygulanıpuygulanmadığı,

 

g)(Ek:20.8.2007/26619RG)5395sayılıÇocukKorumaKanunuhükümleri,gözönünde bulundurularakolumsuzdavranışınauygunyaptırımveyabir altyaptırımtakdiredilebilir.

 

Öğrencininolumsuzdavranışınınpsikolojikbirnedenebağlıolabileceğidurumlardasağlık merkezineyönlendirilmesi,Rehberlikve AraştırmaMerkezlerinceyapılırve velisibilgilendirilir.

 

Uygulamaileİlgili Açıklamalar

 

Madde111— Yaptırımuygulanmasındaaşağıdakiaçıklamalarauyulur:

 

 

edilir.

a)Olumsuzdavranışlarilebudavranışlarınkarşılığıolanyaptırımlaruyumlubirşekildetespit

 

b)Tutukluvegözetimaltındabulunanöğrencilerinsavunmaları,ilgilimakamlaramüracaat edilerekalınır.

 

c) Okul yöneticileri,öğrencilerinokuliçindeveokuldışındaolupdoğrudanokul yönetimine duyurulan,yasalsoruşturmayıgerektirenbirsuçişlemelerihâlindeilgilimakamlarabilgiverir.

 

d)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Uyarmavekınamayaptırımı,öğrencidavranışlarını değerlendirmekurulutarafındanverilir.

 

e)Aynıolumsuzdavranıştandolayıbirdenfazla yaptırımuygulanamaz.

 

f) (Değişikaltbend:24.12.2008/27090RG) Yaptırımlar,e-okulsistemindekiöğrenci bilgileribölümüneişlenir.

g)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Uyarmavekınamayaptırımıokulmüdürünün,okul değiştirmeyaptırımıiseilçeöğrencidavranışlarınıdeğerlendirmekurulununonayındansonra uygulanır.

 

h)(Değişik:21.10.2004/25620RG)İlçeöğrencidavranışlarınıdeğerlendirmekurulunda(5)

görüşülmesigerekendosyalaren geçbirhaftaiçindebukurullaragönderilir.

 

ı)Okuldeğiştirmeyaptırımıuygulananöğrenci,ilgiliokulmüdürlüğüve il/ilçemillîeğitim müdürlüğününolumlugörüşlerininalınmasışartıylaöğretimyılısonundaeskiokulunadönebilir.

 

i)Okulmüdürügerektiğindeyazılısavunmasınınalınmasışartıylaöğrenciyedoğrudan

"Kınama"yaptırımıverebilir.

 

j) Kınamaveokuldeğiştirmeyaptırımlarındanbirinialanöğrenciyeo öğretimyılı içindetakdir, teşekkür,onurveüstünbaşarıbelgesiverilmez.

 

k)(Değişik:2.5.2006/26156RG)Öğrencivelisi,öğrencihakkındaverilenkararlarakarşı tebliğtarihindenitibarenbeşişgünüiçindeokulmüdürlüğüneitirazdabulunabilir.Okul müdürlüğüuyarmavekınamayaptırımıileilgiliitirazlarıinceler.Okuldeğiştirmeyaptırımıile ilgilidilekçeyivedilekçedebelirtilenitirazgerekçelerihakkındakigörüşlerinibuYönetmeliğin

134üncümaddesindekibelgelerilebirliktedilekçeninokulyönetimineverildiğitarihtenitibaren beşişgünüiçindeilçeöğrencidavranışlarınıdeğerlendirmekurulunagönderir.İtirazişlemleri sonuçlanıncayakadaryaptırımuygulanmaz.

 

KÜTÜPHANEKULLANIMIYLAİLGİLİYAPTIRIMLAR

 

 

Kütüphanekurallarınauyulmadığındakütüphanegörevlisitarafından“DavranışGözlemFormu” doldurulurveilgilimüdüryardımcısınailetilir.Müdür yardımcısıöğrenciilegörüştüktensonra davranışınıdüzeltmesiiçinöğrenciyesüretanır.

Davranışıntekrarıhalindekütüphanegörevlisitarafından2.kez“DavranışGözlemFormu”

doldurularakidareyeiletildiğindeaşağıdabelirtilen yaptırımsürecibaşlar.

 1. Durumilgilimüdür yardımcısıtarafındanveliyebildirilir.
 2. Kütüphanedenödünçkitapalmatalebireddedilir.
 3. Dönemsonunakadarkütüphaneyegiriştenmenedilir.

 

 

 

 

KÜTÜPHANEDAVRANIŞGÖZLEMFORMU

 

 

 

 

ÖğrencininAdı/Soyadı:

…………………………..

Sınıf:

……

Tarih:

…../…../…….

 

KütüphaneGörevlisininAdı/Soyadı:

……………………………………...

 

TeslimAlanMüdürYrd:

……………………………………

VeliAdı/Soyadı:…………………… İmza:………………

Kütüphanedeherhangibir şeyyemek,içmek

 

Kütüphanedearkadaşlarınırahatsızedecekdavranışlardabulunmak

 

Uyarılararağmenyüksekseslekonuşmak

 

Kütüphaneiçindekihertürdenyayınaveeşyayazararvermek Kütüphanebilgisayarlarınıaraştırmadışındakullanmak Mevcut tekerleklisandalyelerioyunamaçlıkullanmak Kütüphaneiçindekavgaetmekveküfürlükonuşmak Kütüphanedenödünçalınankitabızamanındaiadeetmemek

SERVİSKURALLARI

SERVİSKULLANIMIYLAİLGİLİYAPTIRIMLAR

 

 

Serviskurallarınauyulmadığındasürücütarafından“DavranışGözlemFormu”doldurulurveilgili müdüryardımcısınailetilir.MüdürYardımcısıöğrenciilegörüştüktensonradavranışınıdüzeltmesiiçin öğrenciyesüretanır.

 

Davranışındevamıhalindeservissürücüsütarafından2.kez“DavranışGözlemFormu”doldurularak idareyeiletildiğindeyaptırımuygulanır.

 

Uygulanacakyaptırımaşaması:

 

 

 1. Durumunveliyebildirilmesi
 2. 1ile3günarasıserviskullanımındanmenedilme

 

 

SERVİSİÇİDAVRANIŞGÖZLEMFORMU

 

 

ÖğrencininAdı/Soyadı:

……………………………..

Sınıf:

……..

Olaytarihi:

…../…./…….

 

ServisSürücüsüAdı/Soyadı:

………………………………

 

CepTel:……………………...

 

ServisNo:

…………..

Teslimedildiğitarih:

…../…../……

 

VeliAd-Soyad:……………....

 

TeslimAlanMüdürYrd:

…………………………………..

Kavgaetmek,küfürlükonuşmak

Serviscamındansarkmak

Uyarılararağmenyüksekseslekonuşmak Arkadaşlarınaoturmadüzenikonusundabaskıyapmak Emniyetkemeritakmamak

Aracazararvermek

Servissaatlerineuymamak

Arkadaşlarınısözleveelşakasıylarahatsızetmek

Servisteherhangibirşeyyiyipiçmek

Serviscamındandışarıyaherhangibirşeyatmak

İmza:…………………………..

TÖRENLERLEİLGİLİYAPTIRIMLAR

 

 

Törenkurullarınauyulmadığızamantörengörevlisiöğretmentarafından“DAVRANIŞGözlem Formu”doldurulurve ilgiliMüdür Yardımcısınailetilir.Müdüryardımcısıöğrenciilegörüştüktensonra davranışınıdüzeltmesiiçinöğrenciyesüretanınır.

 

Davranışıntekrarıhalindetörengörevlisiöğretmentarafından2.kez“DavranışGözlem

Formu”doldurularakidareyeiletildiğindeaşağıdabelirtilenyaptırımsürecibaşlar.

 

 

 1. Durumilgilimüdüryardımcısıtarafındanveliyebildirilir.
 2. Öğrenciokulyönetimitarafındanuygungörülecekyaptırımlaruygulanır.
 3. Okulutemsilenkatılınacaktörenfaaliyetlerindenmenedilir.

 

 

TÖRENDAVRANIŞGÖZLEMFORMU

 

 

ÖğrencininAdı Soyadı:

……………………………………

 

………………………..

Sınıfı:

………………………….

Tarih:

………………………………

TörenGörevlisininAdı

Soyadı:

……………………………………

 

TeslimAlanMüdürYrd:

……………………………………

VeliAdıSoyadı:

 

 

İmza                  :

 

Törensırasındatöreninciddiyetinibozacakdavranışlarda

bulunmak.

 

Törensırasındakonuşmak.

 

Törensırasındaçevresinivearkadaşlarınırahatsızetmek.

 

Töreniçinkullanılanmalzemelerekasıtlıolarakzararvermek.

 

Yapılantörenevetörengörevlilerinesaygısızlıktabulunmak.